Voice Cymru’s Education Priorities 2016: an open letter to the Cabinet Secretary for Education (updated)

31 Oct

From Your Voice, August 2016 (Update: 31 October 2016: “Teachers’ pay to be devolved in Wales Bill” (BBC))

From: Voice Cymru

To: Kirsty Williams, Cabinet Secretary for Education

Subject: Open letter: Voice Cymru’s Education Priorities 2016

Voice Cymru opposes devolution of teachers’ pay and conditions.

The real-term reduction in pay is resulting in recruitment problems, in terms of attracting graduates into the profession and retention of experienced teachers.

Recruitment difficulties will only get worse if teaching salaries not only fail to keep up with other professions in Wales but are lower than salaries available to colleagues working in England.

Schools in Wales require funding levels that enable them to recruit and retain qualifi ed teachers. Voice Cymru believes the best way to achieve this is to retain the School Teachers’ Pay and Conditions Document (STPCD) and maintain consistency with colleagues in England.

Voice Cymru calls for fairer and more transparent funding and investment in education.

The historical basis for funding allocation has long been indefensible as it does not refl ect current needs and it serves to maintain inequitable disparities within the system.

 • Voice Cymru calls on the Welsh Assembly Government to develop, publish and implement Professional Standards for Teaching Assistants.  
 • Voice Cymru calls for a national pay and conditions structure for all school support staff.
 • Voice Cymru calls for a thorough inspection of all education premises for asbestos and the establishment of a nationwide register of asbestos use in school buildings to inform the removal of it from all education premises.
 • Voice Cymru wants greater consideration to be given to reducing the impact of change on staff stress and workload.

www.voicetheunion.org.uk/VoiceCymruManifesto2016

VoiceCymru

 

 

 

 

 

 

Gan Your Voice, Awst 2016

Gan: Voice Cymru

At: Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Pwnc: Llythyr Agored: Blaenoriaethau Addysg Voice Cymru 2016

Mae Voice Cymru yn gwrthwynebu datganoli cyfl og ac amodau athrawon.

Mae’r gostyngiad termau real mewn cyfl ogau yn arwain at broblemau recriwtio, o ran denu graddedigion i’r proffesiwn a chadw athrawon profiadol.

Bydd yr anawsterau recriwtio yn mynd yn waeth os bydd cyfl ogau addysgu nid yn unig yn methu â dal i fyny â phroffesiynau eraill yng Nghymru ond yn is na chyflogau cydweithwyr sy’n gweithio yn Lloegr.

Mae angen i ysgolion Cymru gael lefelau ariannu sy’n eu galluogi i recriwtio a chadw athrawon cymwysedig. Ym marn Voice Cymru, y ffordd orau o gyfl awni hyn yw drwy gadw’r Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon (STPCD) a sicrhau cysondeb â chydweithwyr yn Lloegr.

Mae Voice Cymru yn galw am ariannu tecach â mwy o dryloywder, a buddsoddiad mewn addysg.

Mae’r sail hanesyddol ar gyfer y dyraniad ariannu wedi bod yn amhosibl ei chyfi awnhau ers amser gan nad yw’n adlewyrchu anghenion presennol ac mae’n parhau i gynnal anghydraddoldeb ac anghyfartaledd yn y system.

 • Mae Voice Cymru yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i ddatblygu, cyhoeddi a gweithredu Safonau Proffesiynol
  ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu.
 • Mae Voice Cymru yn galw am strwythur cyfl og ac amodau cenedlaethol ar gyfer holl staff cymorth ysgolion.
 • Mae Voice Cymru yn galw am archwiliad asbestos trwyadl o holl adeiladau addysg ynghyd â sefydlu cofrestr genedlaethol o’r defnydd o asbestos yn adeiladau ysgolion er mwyn ei dynnu o bob adeilad addysg.
 • Mae Voice Cymru am weld mwy o ystyriaeth yn cael ei rhoi i leihau effaith newidiadau ar straen a llwyth gwaith staff.

www.voicetheunion.org.uk/VoiceCymruManifesto2016

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon

No comments yet

Leave a Reply

*